You are now being logged in using your Facebook credentials

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ฐานความช่วยเหลือ : ด้านกระบวนการเรียนรู้

  • แหล่งเรียนรู้ (Resource) เช่น  แหล่งรวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาเพื่อหาคำตอบภารกิจ
  • ฐานความช่วยเหลือ (Scaffolding) เป็นเหมือนที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำนักเรียนให้แก้ปัญหาต่าง ๆ จากภารกิจที่กำหนดให้ ซึ่งประกอบด้วย 4 ฐาน คือ
  1. ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Scaffolding) ช่วยให้นักเรียนได้ความคิดรวบยอดต่าง ๆ
  2. ฐานความช่วยเหลือด้านความคิด (Metacognition Scaffolding) ช่วยในการตรวจสอบกระบวนการคิดในการแก้ปัญหา
  3. ฐานความช่วยเหลือด้านกระบวนการเรียนรู้ (Procedural Scaffolding) online casino  ช่วยแนะนำเกี่ยวกับการใช้เมนูต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
  4. ฐานความช่วยเหลือด้านกลยุทธ์ (Strategic Scaffolding)  เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือวิธีการที่จะช่วยให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จ
 
 

 

Follow us on

  • Grab our RSS feed
  • Joomla Fan Club

About US

สื่อการสอน joomla จัดทำโดย นางสาวกฤติยา พลหาญ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สควค.คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

You are here